Martes, 31 de agosto de 2021 · Martes, 31 de agosto de 2021 · Número 165
O contido mostrado a continuación é unha versión do BOP oficial, auténtico e asinado electronicamente en PDF

ATENCIÓN: Esta páxina é unha tradución automática Tradución automática
Castelán - Galego
2021_0000006501

Administración Local

Municipal

Ribeira

Convocatoria de subvencións e axudas públicas

Extracto da resolución de Xunta de Goberno Local do 26 de agosto de 2021 pola que se convocan as axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos/as dos centros docentes públicos e concertados de educación infantil, educación primaria e secundaria para o curso académico 2021-2022 dirixidas a familias do Concello de Ribeira

BDNS(Identif.):581157

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/581157)

Primeiro. Beneficiarios.

Poderán optar a estas subvencións as persoas que reúnan as seguintes condicións:

-Que a unidade familiar de convivencia estea empadroada no Concello de Ribeira.

-Convivir cos/as alumnos/as para os que se solicitan as axudas.

-Que os/as alumnos/as para os que se solicitan as axudas estean matriculados/as ou teñan reserva de matrícula en centros públicos ou concertados, en segunda etapa de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

-Ter presentada a solicitude e documentación no prazo e forma legal establecido.

-Que os centros educativos para os que se solicita a axuda estean situados no termo municipal de Ribeira.

-Que a capacidade económica da unidade familiar de convivencia non exceda do 100% do IPREM en termos anuais (7.908,60 euros)

Segundo. Obxecto.

Esta convocatoria ten  por obxecto establecer os criterios e  o procedemento para a concesión de axudas ás familias dos alumnos/as de centros docentes públicos e concertados, de educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, con domicilio en Ribeira durante o curso escolar 2021/2022, de acordo con os  principios de obxectividade, concorrencia competitiva e publicidade.

Terceiro. Bases reguladoras.

Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ribeira, incluídas nas Bases de Execución do orzamento.

Cuarto. Contía.

O crédito previsto para o outorgamento destas subvencións recóllese na seguinte aplicación:

231A 48015, con importe de 40.000 euros, dos cales 2.000 euros serán destinados a adquisición de libros e material e 38.000 euros a comedores escolares.

Quinto. Período elixible.

Acolleranse a estas axudas os alumnos/as empadroados no concello de Ribeira e matriculados no curso académico 2021-2022.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para presentar as solicitudes é de quince días, contados  desde o día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

RIBEIRA

26/8/2021

MANUEL RUIZ RIVAS, ALCALDE

2021/6501

©2009 Deputación dá Coruña